/. Algemene voorwaarden van Domein.org

Deze zijn gedeponeerd onder nummer 30113402 bij de Kamer van Koophandel te Utrecht

1. Algemeen:
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen Domein.org en een natuurlijk - of rechtspersoon, hierna te noemen relatie.
1.2 Relatie verklaart nu en alsdan volledig akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden en afwijkingen zijn slechts geldig met een door een bevoegd vertegenwoordiger van Domein.org ondertekend schrijven.
1.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door Domein.org niet geaccepteerd.
1.4 Domein.org is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen, waarbij deze direct van toepassing zijn, ook op de lopende overeenkomsten en van kracht worden indien deze nieuwe algemene voorwaarden bereikbaar zijn via Internet of indien deze in enige vorm opvraagbaar zijn.
1.5 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geÔnterpreteerd. Indien een of meerdere bepalingen uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, dan worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst van kracht. Relatie kan geen rechten ontlenen of zich beroepen op administratieve vergissingen, ook niet bij  looptijd van registraties en termijnen, als vermeld op de factuur.
1.6 Domein.org is op geen enkel wijze aansprakelijk voor schade, derving of soortgelijke welke relatie ondervindt door het niet naar wens functioneren van de faciliteiten of diensten van Domein.org.
1.7 Relatie zal Domein.org binnen 24 uur per aangetekend schrijven in kennis stellen van mogelijke disfunctioneren of storing of vermeende aansprakelijkheden van Domein.org en zal een redelijke termijn geven voor herstel; indien voornoemde melding niet plaatsvond verliest relatie ieder recht op enige vordering.Indien schade zou zijn ontstaan verwijtbaar aan Domein.org kan de vergoeding nooit meer bedragen dan het voor betreffend account gefactureerd bedrag.
1.8 Domein.org is gerechtigd de specificaties van diensten en producten tussentijds te wijzigen en alleen bij significante vermindering van de dienst- of productwaarde kan  verrekening plaatsvinden.
1.9 IP nummers, copyright en andere tools of zaken welke door relatie worden gebruikt of zijn toegekend voor gebruik blijven eigendom van Domein.org, op geen enkele wijze, noch in de vorm  van permanent gebruik noch (semi-)permanent bezit kan relatie aanspraak maken op IP nummers, copyright en anderszins.

2. Overeenkomst:
2.1 De overeenkomst tussen Domein.org en relatie gaat direct in op het moment van acceptatie door Domein.org van een ingediende aanvraag of order. Het corresponderende tarief is telkens bij vooruitbetaling verschuldigd vanaf de ingangsdatum van de overeenkomst en indien meer dan een maand later wordt opgeleverd  vanaf de datum waarop de faciliteiten ter beschikking staan. De facturering van diensten of producten kan plaatsvinden tot vijf jaar na dato;  gebruik van traffic boven de quota als vermeld bij een account of overeenkomst worden berekend tegen de gangbare tarieven zoals vermeld op de website of zijn gepubliceerd, tenzij vooraf schriftelijk anders is  overeengekomen,
2.2 De overeengekomen diensten worden ingepland nadat de getekende overeenkomst is ontvangen, mits deze voldoet aan de gestelde regels; de faciliteiten staan ter beschikking van de relatie na de oplevering aan relatie via een van de op de overeenkomst vermelde media, hetzij diens adres, fax, e-mail of telefoon, daarbij is relatie volledig verantwoordelijk voor het correct functioneren van deze media; Domein.org is niet verantwoordelijk voor de tools en software van derden, noch op diens servers, noch op de locale apparatuur waarmee relatie werkt, ook dient relatie in deze zelf zorg te dragen voor voldoende kennis en vaardigheden.
2.3 Domein.org behoudt zich het recht voor om zonder verdere uitleg een aanvraag of dienst te weigeren.
2.4 Een overeenkomst  wordt aangegaan voor een termijn van minimaal zes maanden bij webhosting, een jaar bij Adsl/Dsl en voor de termijn van een of twee jaar bij domeinregistratie; de termijn van en of twee jaar is gelijk aan de tijdsduur waarover corresponderend domein bij aanvang wordt opgeleverd of gefactureerd; overeenkomsten worden telkens stilzwijgend met eenzelfde periode verlengd zijnde een half jaar, dan wel een jaar of twee jaar.
2.4.1 Relatie kan een overeenkomst niet tussentijds opzeggen of ontbinden, doch dient te worden opgezegd middels een aangetekend schrijven en wel minimaal een maand voor de vervaldatum van betreffende termijn, daarbij wordt als opzegdatum gezien die dag  waarop Domein.org de opzegging voor ontvangst tekent. Opzeggingen welke later worden ontvangen dan een maand voor de vervaldatum zijn vanzelfsprekend niet van toepassing op de direct volgende vervaldatum en termijn, doch zijn pas van toepassing op de daarna volgende vervaldatum. Tot aan het einde van looptijd van een overeenkomst is de relatie het gangbare tarief verschuldigd, ongeacht of deze geboden faciliteiten benut.
2.4.2 Indien relatie diens domeinen verhuist of doet verhuizen naar een ander provider blijven de bepalingen van de overeenkomst onverkort van kracht totdat relatie volgens de daartoe gestelde regels heeft opgezegd, hetgeen dus  impliceert dat met name paragraaf  3. volledig van toepassing blijft; Domein.org kan bij niet volgens de gestelde regels beŽindigde overeenkomsten de medewerking voor verhuizing weigeren.Blijkt relatie zich niet te houden aan de overeenkomst of pleegt deze contractbreuk dan zijn de tarieven over de resterende looptijd van het contract direct opeisbaar en is Domein.org gerechtigd de overeenkomst op te schorten of  te ontbinden en alsook van rechtswege als beŽindigd aan te merken. De rechten van  onbetaalde domeinen behoren aan Domein.org en alle kosten voortvloeiend op beslaglegging en andere maatregelen kan Domein.org volledig doorbelasten en factureren.
2.5 Een overeenkomst is door relatie niet overdraagbaar aan derden.
2.6 Indien naar het oordeel van Domein.org daartoe redenen aanwezig zijn, is Domein.org  gerechtigd zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang  diens diensten op te schorten, dan wel, indien Domein.org dit toepasselijk acht, de overeenkomst  te beŽindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen. Gedurende de tijd van opschorting blijft relatie het gangbare tarief verschuldigd.
2.7 Indien Domein.org door oorzaak van de relatie extra kosten of uren moet maken of daardoor aanvullende diensten uitvoert, is Domein.org gerechtigd deze bij relatie in rekening te brengen; hieronder vallen bijvoor- beeld incomplete aanvragen, niet tijdig reageren, onjuist verstrekte informatie, nalatigheid, doublures.
2.8 Bij verhuizing van domeinen naar Domein.org is relatie verantwoordelijk voor het tijdig opzeggen van de overeenkomst met diens vorige provider en het verkrijgen van diens eventuele fiattering; de door Domein.org geleverde diensten en faciliteiten blijven onverkort verschuldigd en de overeenkomst blijft onverkort bestaan indien relatie niet de medewerking kan verwerven van diens vorige provider.
2.9 Bij een geschil, procedure of betalingsachterstand dan erkent relatie diens aansprakelijkheid voor alle door Domein.org of daarbij assisterende derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

3. Betalingen:
3.1 De tarieven zijn door relatie verschuldigd  bij het aangaan  van de overeenkomst en wel over de termijn waarover deze loopt en deze dienen uiterlijk te zijn voldaan binnen veertien dagen, indien echter een factuur wordt ontvangen zijn de daarop vermelde bedragen en betalingstermijnen van toepassing.
3.2 Verstrekt relatie een machtiging tot automatische incasso dan draagt relatie zorg voor voldoende saldo en voor een toestemming tot afschrijving bij de bank of giro: blijkt een bedrag niet overeenkomstig incasseerbaar zal relatie zorgdragen voor betaling binnen veertien dagen, gerekend vanaf de factuurdatum.
Indien relatie hieraan niet voldoet dan kan Domein.org de diensten verder weigeren of de overeenkomst opschorten, verder zijn de navolgende bepalingen van toepassing.
3.3 De overeenkomst wordt afgesloten op basis van de in de overeenkomst opgenomen tarieven  of alsdan geldend,  transactiekosten zijn voor rekening van relatie, alle tarieven en prijzen zijn exclusief BTW.
3.4 Bij te late betaling behoudt Domein.org zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig  te blokkeren, al dan niet voorzien van een melding op de website of op het domein van de reden.  Relatie erkent de volgende bedragen per factuur verschuldigd te zijn aan Domein.org  voor de administratiekosten  indien een factuur aan een  incassodienst wordt overgedragen en wel  Ä 100,- te vermeerderen met  Ä 10,- per aanmaning en Ä 10,- per stornering bij een incasso  en voor een aanmaning welke aangetekend wordt verzonden Ä  20,- Deze interne administratiekosten en het factuurbedrag worden vermeerderd met de incassokosten, alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten ter zake het geschil of incasso.Nadat achterstallige bedragen zijn voldaan kan heraansluiting plaatsvinden, tegen een eenmalige betaling van minimaal Ä  50,- per domein of website; Domein.org is niet verplicht tot heraansluiting .
3.5 Domein.org behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beŽindigen en van rechtswege als ontbonden te beschouwen indien de relatie de volgens deze overeenkomst verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt.
3.6 Relatie erkent bij betalingsachterstand diens aansprakelijkheid  voor alle door Domein.org en door ter incasso ingeschakelde derden gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en wettelijke rente.
3.7 Tot het moment waarop relatie aan alle verplichtingen heeft voldaan over de duur van de overeenkomst blijft Domein.org formeel eigenaar van hetgeen uit de prestaties van Domein.org voortvloeit zoals de domeinnaam, de Website plus de rechten en revenuen ervan enz

4. Verplichtingen relatie:
4.1 Bij schade veroorzaakt door relatie, al dan niet door overtreding van de bepalingen uit de algemene voorwaarden, dan erkent relatie de aansprakelijkheid en schadeplicht ten gunste van Domein.org of derden;
relatie erkent diens aansprakelijkheid en directe schadeplicht bij overtreding artikel 4.1.1 tot  4.9.
4.1.1 Relatie zal strikt toezien op het naleven van artikel 4.1 tot 4.9 indien derden via relatie toegang verkrijgen tot de faciliteiten van Domein.org en zal beperking van de overtredingen contractueel vastleggen.
4.1.2 Relatie zal de ter beschikking gestelde faciliteiten niet gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde, de etiquette, de overeenkomst en deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de volgende handelingen en gedragingen: het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, spamming, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins handelen in strijd met de intellectuele eigendomsrechten van derden, of het op andere wijze lastig vallen van personen, het zonder toestemming binnendringen van andere computers op het Internet waarbij de relatie enige beveiliging doorbreekt en/of zich toegang verwerft door een technische ingreep met behulp van valse signalen of een valse sleutel dan wel door het aannemen van een valse hoedanigheid.
4.1.3 De relatie zal zijn webhosting faciliteiten niet gebruiken of verhuren voor tekst en plaatjes (images) die betrekking hebben op pornografisch materiaal. Ook staan wij Wares sites, illegale software sites, mp3 sites, chat-sites, webcam-sites niet toe.
4.2 Domein.org behoudt zich het recht voor om met onmiddellijke ingang de diensten volledig voor gebruik te blokkeren indien de relatie handelt in strijd met in deze voorwaarden of anderszins overeengekomen  regels of  diens verplichtingen terzake, niet behoorlijk of niet volledig nakomt.
4.3 De relatie zal de systemen en instellingen van Domein.org of anderen niet beschadigen, diens faciliteiten niet gebruiken voor hacking, sniffing, DOS attacks, TCP/SYN, SPOOF of soortgelijke activiteiten
4.4 De relatie verstuurt geen ongevraagde e-mail (spam)  en geeft ook niemand opdracht daartoe; ook opdrachten aan zogenaamde services welke postings in nieuwsgroepen uitvoeren (gelijk aan spam) of zich bezighouden met het versturen van duizenden e-mails staat Domein.org niet toe en wordt gezien als een reden voor beŽindiging.
4.5 De verplichting tot betaling van het onderhavige tarief en facturen gedurende de tijd van buiten gebruikstelling blijft onverkort van toepassing.
4.6.1 Relatie zal de van Domein.org verkregen informatie, inlogspecificaties, userid, password en bijzonder- heden niet ter beschikking stellen aan derden welke soortgelijke diensten aanbieden als Domein.org, noch aan de daarmee gerelateerde rechtspersonen of natuurlijke personen.
4.6.2 Op de websites welke aanwezig zijn op de servers van Domein.org of gekoppeld via diens data- verbindingen of op de domeinen welke aanwezig zijn in de nameservers  van Domein.org, zal relatie geen links plaatsen naar derden met soortgelijke diensten als Domein.org  en wordt geen informatie verstrekt over soortgelijke diensten van derden als Domein.org; dit ongeacht de vergoeding of om niet welke deze derden voor diens diensten in rekening brengen, ongeacht of relatie een vergoeding ontvangt of om niet.
4.6.3 Relatie erkent nu en alsdan diens  aansprakelijkheid en opzet bij overtreding van artikel 4.1 tot 4.9 inzake het  toebrengen van schade aan de naam en verbeurt onmiddellijk een bedrag van Ä  25.000,- per gebeurtenis, ongeacht de  additionele vergoeding aan Domein.org voor diens kosten en verdere schade.
4.7 Domein.org is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke ontstaat door handelingen van relatie.
4.8 Relatie vrijwaart Domein.org nu en alsdan tegen aanspraken van en schade aan derden die op enigerlei wijze mocht ontstaan, al dan niet door het gebruik door relatie van de faciliteiten van Domein.org.
4.9 De relatie verklaart Domein.org direct per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen indien relatie aansprakelijk wordt gesteld of claims ontvangt die verband houden met de faciliteiten van Domein.org.

| Wie? | Stappenplan | Hosting | DomeinnaamContact |
Op alle offertes en diensten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

© Domein.org 1997 - 2008

Opmerkingen of
vragen : webmaster@domein.org